Vedtægter

Vedtægter for Nordvestsjællands Biavlerforening.

§ 1. Foreningens navn er Nordvestsjællands Biavlerforening (NVB). Foreningen er en lokalforening under Danmarks Biavlerforening (DBF). Foreningens CVR-nr. er 32 209 785. Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune og er tilsluttet Kalundborg Kommune (via ”Kultur og Fritid”).

§ 2. Foreningens formål er at skabe forbindelse mellem biavlere indbyrdes og virke for øget forståelse af biernes og andre bestøveres betydning for og samspil med naturen og for biavlens fremme ved afholdelse af kurser, møder og arrangementer.

Foreningen tegnes af kassereren og et bestyrelsesmedlem.

§ 3. Enhver kan blive medlem af foreningen. Opstår der problemer i den forbindelse, træffer bestyrelsen en beslutning.

Personer, der driver biavl, vil automatisk blive registreret som medlem af DBF i forbindelse med indmeldelse i NVB, medmindre de som medlem af en anden lokalforening allerede er medlem af DBF. (Dette gælder dog ikke personer ud over 1, som deler et familiemedlemskab. Se nedenunder).

For et familiemedlemskab gælder, at det under forudsætning af fælles bopæl er tilstrækkeligt, at kun 1 familiemedlem betaler medlemskab af DBF, mens alle medlemmer over 18 år betaler medlemskab af NVB.

Personer, som ikke driver biavl men har interesse for foreningens arbejde, kan optages som lokalmedlem uden medlemskab af DBF.

Nye biavlere skal gennemgå foreningens uddannelsesprogram, der indeholder teori samt praktik i mindst 1 bisæson i foreningens skolebigård.

§ 4. Til dækning af udgifter forbundet med aktiviteter i foreningen opkræves et årligt medlemskontingent. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest den 1. februar, ophører vedkommendes medlemskab. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender.
Generalforsamlingen varsles i forbindelse med udsendelse af
Aktivitetskalenderen via e-mail, hvor generalforsamlingen er fremhævet.
Dette skal ske mindst 14 dage før og sker typisk ca. 2 måneder før
generalforsamlingen. Derudover bliver dagsorden, regnskab med budget
samt beretning udsendt via e-mail så vidt muligt 14 dage før
generalforsamlingen. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen være
fremlagt enkelte kopier af de 3 dokumenter.

§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Udvalgsberetninger.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af det kommende årskontingent og næste års budget.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 9. Valg af revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

§ 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives, så de er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 §8. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 10 % af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af grunden. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 21 dage efter, at formanden har modtaget begæringen.

 §9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal. Vedtagelser (vedtægtsændringer undtaget, se § 14) afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hvis blot et enkelt medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Dirigenten fastlægger afstemningsproceduren ved valget.

 §10. Til at varetage foreningens daglige ledelse vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der afgår skiftevis hvert 2. år. Lige år afgår 2, og ulige år afgår 3. En suppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig på et efterfølgende møde.

 §11. Regnskabet løber fra 1.1. -31.12. Kassereren opkræver kontingent og fører foreningens regnskab. Det afsluttede regnskab skal være godkendt af foreningens revisorer inden generalforsamlingen.

 §12. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. Hvert år vælges en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

 §13. Foreningen opretter udvalg til styring af foreningens aktiviteter. Formanden for hvert udvalg skriver udvalgets del af beretningen.

 §14. Nye vedtægter eller ændringer af bestående kan kun vedtages på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 §15. Beslutning om foreningens ophævelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved foreningens ophævelse tilfalder eventuelle midler Danmarks Biavlerforening.

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 9. februar 2023.