Generalforsamlinger

Generalforsamlingen i Nordvestsjællands Biavlerforening den 29. februar 2024 i henhold til foreningens vedtægter:
§ 5. Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender. Generalforsamlingen varsles i forbindelse med udsendelse af Aktivitetskalenderen, hvor generalforsamlingen er fremhævet. Dette skal ske mindst 14 dage før og sker typisk ca. 2 måneder før generalforsamlingen. Derudover bliver dagsorden, regnskab med budget samt beretning udsendt via e-mail så vidt muligt 14 dage før generalforsamlingen. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen være fremlagt enkelte kopier af de 3 dokumenter.
§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Leif Dalsgaard som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
 2. Valg af stemmetællere
  Det besluttedes at vente med valg af stemmetællere til et evt. behov.
 3. Formandens beretning
 4. Udvalgsberetninger Formandens og udvalgsformændenes beretninger var blevet samlet til én beretning, som var blevet udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Den kan findes på foreningens hjemmeside. Formanden indledte beretningen, hvorefter formændene for de forskellige udvalg aflagde deres beretninger: (Skoletjenesteudvalget og Uddannelsesudvalget ved Curt Hartvig-Clausen, Skolebigårdsudvalget ved Gerrit Kuijers, Materieludvalget ved Gerrit (ved Bent Knoth Jensens fravær), Byggeudvalget ved Curt (ved Bent Knoth Jensens fravær), Arrangementudvalget ved Suzanne Barry og Hjemmesiden ved Søren Lykke Madsen). Derefter afsluttede formanden beretningen. Beretningen blev godkendt.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af det kommende årskontingent og næste års budget. Regnskabet for 2023 samt budgettet for 2024 var blevet udsendt til medlemmerne på forhånd. Foreningens kasserer, Kamma Rasmussen, gennemgik regnskabet og det nye budget. Regnskabet blev godkendt.
 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag.
 7. Valg til bestyrelsen
  Curt Hartvig-Clausen og Kamma Rasmussen var på valg og var villige til genvalg. Begge blev enstemmigt genvalgt.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Bent Knoth Jensen var på valg og var villig til genvalg. Han blev enstemmigt genvalgt.
 9. Valg af revisor
  Eva Levinsen var på valg og var villig til genvalg. Hun blev enstemmigt genvalgt.
 10. Valg af revisorsuppleant
  Leif Dalsgaard var på valg og var villig til genvalg. Han blev enstemmigt genvalgt.
 11. Eventuelt
  Foreningens webmaster, Søren, efterlyste flere besøg på foreningens hjemmeside og bad om at der i breve til medlemmerne i anden anledning blev gjort opmærksom på og henvist til hjemmesiden.
  Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 29. februar 2024
  Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Curt Hartvig-Clausen Næstformand: Gerrit Kuijers Kasserer: Kamma Rasmussen Sekretær: Suzanne Barry Medlem: Arne Søborg Andersen Suppleant: Bent Knoth Jensen Referent: Suzanne Barry

Nogle billeder fra generalforsamlingen 2023:

Referater fra foreningens generalforsamlinger:

Generalforsamlingen i Nordvestsjællands Biavlerforening den 9. februar 2023 i henhold til foreningens vedtægter:
§ 5. Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender. Generalforsamlingen varsles i forbindelse med udsendelse af Aktivitetskalenderen, hvor generalforsamlingen er fremhævet. Aktivitetskalenderen udsendes pr. brev til medlemmer, der ikke har en mailadresse. Dette skal ske mindst 14 dage før og sker typisk ca. 5 måneder før generalforsamlingen. Derudover bliver dagsorden, regnskab med budget samt beretning udsendt via e-mail så vidt muligt 14 dage før generalforsamlingen. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen være fremlagt enkelte kopier af de 3 dokumenter.
§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen havde foreslået Søren Lykke Madsen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
 2. Valg af stemmetællere
  Dirigenten foreslog at vente med valg af stemmetællere til et evt. behov, hvilket blev vedtaget.
 3. Formandens beretning
 4. Udvalgsberetninger
  Formandens og udvalgsformændenes beretninger var blevet samlet til én beretning, som var blevet udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Den kan findes på foreningens hjemmeside. Formanden indledte beretningen, hvorefter formændene for de forskellige udvalg aflagde deres beretninger: (Skoletjenesteudvalget og Uddannelsesudvalget ved Curt Hartvig-Clausen, Skolebigårdsudvalget ved Gerrit Kuijers, Materieludvalget ved Bent Knoth Jensen, Byggeudvalget ved Bent Knoth Jensen, Arrangementudvalget ved Suzanne Barry og Hjemmesiden ved Søren Lykke Madsen). Derefter afsluttede formanden beretningen. Beretningen blev godkendt.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af det kommende årskontingent og næste års budget.
  Regnskabet for 2022 samt budgettet for 2023 var blevet udsendt til medlemmerne på forhånd og blev desuden uddelt til de fremmødte. Foreningens kasserer, Kamma Rasmussen, gennemgik regnskabet og forklarede lidt om nogle teknikaliteter omkring en mellemfinancieringskonto til brug for betaling af regninger i forbindelse med udbygningen af vores klubhus Bi-Lidt. Regnskabet blev godkendt.
 6. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet nogen forslag. Ved det seneste bestyrelsesmøde var man dog blevet opmærksom på at man ved vedtagelsen af vedtægtsændringerne på generalforsamlingen sidste år havde glemt at ændre hele den tilhørende ordlyd i paragraffen, således at der var en diskrepans mellem det skrevne og de faktiske forhold. Derfor bad bestyrelsen om lov til at ændre:
  følgende ordlyd i vedtægternes § 5: ”Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender. Generalforsamlingen varsles i forbindelse med udsendelse af Aktivitetskalenderen, hvor generalforsamlingen
  er fremhævet. Aktivitetskalenderen udsendes pr. brev til medlemmer, der ikke har en mailadresse. Dette skal ske mindst 14 dage før og sker typisk ca. 5 måneder før generalforsamlingen. Derudover bliver dagsorden, regnskab med budget samt beretning udsendt via e-mail så vidt muligt 14 dage før generalforsamlingen. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen være fremlagt enkelte kopier af de 3 dokumenter.
  Til: Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender. Generalforsamlingen varsles i forbindelse med udsendelse af Aktivitetskalenderen via e-mail, hvor generalforsamlingen er fremhævet. Dette skal ske mindst 14 dage før og sker typisk ca. 2 måneder før generalforsamlingen. Derudover bliver dagsorden, regnskab med budget samt beretning udsendt via e-mail så vidt muligt 14 dage før generalforsamlingen. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen være fremlagt enkelte kopier af de 3 dokumenter.
  Ændringen blev vedtaget.
 7. Valg til bestyrelsen
  Arne Søborg Andersen, Gerrit Kuijers og Suzanne Barry var på valg. Alle tre var villige til genvalg. Alle tre blev enstemmigt genvalgt.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Bent Knoth Jensen var på valg og var villig til genvalg.
  Bent blev enstemmigt genvalgt.
 9. Valg af revisor
  Ib Wolder var på valg og var villig til genvalg.
  Ib blev enstemmigt genvalgt.
 10. Valg af revisorsuppleant
  Leif Dalsgaard var på valg og var villig til genvalg.
  Leif blev enstemmigt genvalgt.
 11. Eventuelt
  Således opfattet af Suzanne

_____________________________________________________________________________________________________________

Referat af generalforsamlingen i Nordvestsjællands Biavlerforening den 23. februar 2022 i henhold til foreningens vedtægter
§ 5. Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender. Generalforsamlingen varsles i forbindelse med udsendelse af Aktivitetskalenderen, hvor generalforsamlingen er fremhævet. Aktivitetskalenderen udsendes pr. brev til medlemmer, der ikke har en mailadresse. Dette skal ske mindst 14 dage før og sker typisk ca. 5 måneder før generalforsamlingen. Derudover bliver dagsorden, regnskab med budget samt beretning udsendt via e-mail så vidt muligt 14 dage før generalforsamlingen. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen være fremlagt enkelte kopier af de 3 dokumenter.
§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Søren Lykke Madsen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
 2. Valg af stemmetællere
  Dirigenten foreslog at vente med valg af stemmetællere til et evt. behov, hvilket blev vedtaget.
 3. Formandens beretning
 4. Udvalgsberetninger
  Formandens og udvalgsformændenes beretninger var blevet samlet til én beretning, som var blevet udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Den kan findes på foreningens nye hjemmeside så snart denne er kommet op at køre. Da foreningens formand, Curt Hartvig-Clausen havde fået forfald, blev formandens beretning læst op af foreningens næstformand, Gerrit Kuijers. Derefter aflagde formændene for de forskellige udvalg beretning: (Skoletjenesteudvalget ved Søren Lykke Madsen, Uddannelsesudvalget ved Gerrit for Curt, Skolebigårdsudvalget ved Gerrit Kuijers, Materieludvalget ved Bent Knoth Jensen, Byggeudvalget ved Jørgen Rasmussen, Arrangementudvalget ved Suzanne Barry og Hjemmesiden ved Søren). Alle beretninger var mere eller mindre præget af coronasituationen, der havde medført nedsat aktivitet på alle planer. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af det kommende årskontingent og næste års budget.
  Da foreningens kasserer, Kamma Rasmussen, ikke kunne være til stede på generalforsamlingen, var medlemmerne blevet opfordret til at kontakte hende ved evt. spørgsmål til regnskabet og næste års budget, som var blevet udsendt til medlemmerne sammen med dagsordenen og beretningerne.
 6. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet nogen forslag.
 7. Valg til bestyrelsen
  Curt Hartvig-Clausen og Kamma Rasmussen var på valg. Begge var villige til genvalg.
  Curt og Kamma blev begge enstemmigt genvalgt.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Bent Knoth Jensen var på valg. Bent var villig til genvalg.
  Bent blev enstemmigt valgt.
 9. Valg af revisor
  Eva Levinsen var villig til genvalg.
  Eva blev enstemmigt genvalgt.
 10. Valg af revisorsuppleant
  Leif Dalsgaard var villig til genvalg.
  Leif blev enstemmigt genvalgt.
 11. Eventuelt
  Der var ingen bemærkninger.
  Da både formanden og kassereren ikke var til stede, blev den sædvanlige efterfølgende konstituering udskudt til en senere lejlighed.
  Referent Suzanne Barry

Referat af generalforsamlingen i Nordvestsjællands Biavlerforening den 27. maj 2021 i henhold til foreningens vedtægter:
§ 5. Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender. Generalforsamlingen varsles i forbindelse med udsendelse af Aktivitetskalenderen, hvor generalforsamlingen er fremhævet. Aktivitetskalenderen udsendes pr. brev til medlemmer, der ikke har en mailadresse. Dette skal ske mindst 14 dage før og sker typisk ca. 5 måneder før generalforsamlingen. Derudover bliver dagsorden, regnskab med budget samt beretning udsendt via e-mail så vidt muligt 14 dage før generalforsamlingen. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen være fremlagt enkelte kopier af de 3 dokumenter.
§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Formanden havde på bestyrelsens vegne foreslået Søren Lykke Madsen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
 2. Valg af stemmetællere
  Dirigenten foreslog at vente med at vælge stemmetællere til et evt. behov. Det blev vedtaget.
 3. Formandens beretning
 4. Udvalgsberetninger
  Formandens og udvalgsformændenes beretninger var blevet samlet til én beretning, som var blevet udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Den kan findes på foreningens hjemmeside efter dette referat.
  Formanden (Curt Hartvig-Clausen) indledte beretningen, hvorefter formændene for hvert af de forskellige udvalg (Skoletjenesteudvalget ved Søren Lykke Madsen, Uddannelsesudvalget ved Curt, Skolebigårdsudvalget ved Gerrit Kuijers, Materieludvalget ved Bent Knoth Jensen, Byggeudvalget ved Jørgen Rasmussen, Arrangementudvalget ved Suzanne Barry og Hjemmesiden ved Søren) kort gennemgik hvad der var sket i årets løb. Alle beretninger var mere eller mindre præget af coronasituationen, der herskede hele sæsonen. Formanden afsluttede derefter beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af det kommende årskontingent og næste års budget.
  Årets reviderede regnskab og budgettet for den nuværende sæson var på forhånd blevet udsendt til alle medlemmer. Kamma Rasmussen gennemgik regnskabet og budgettet. Kontingentet blev uændret sat til kr. 100. Regnskabet blev godkendt.
 6. Indkomne forslag
  Forslag fra bestyrelsen:
  Bestyrelsen foreslår at ændre tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen fra maj til februar. Da regnskabsåret er ændret til at følge kalenderåret, vil det være ønskeligt at afholde generalforsamlingen tættere på afslutningen af regnskabsåret.
  Vedtægternes § 6 ændres til:
  § 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:
  Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.
 7. Valg til bestyrelsen
  Arne Søborg Andersen, Gerrit Kuijers og Suzanne Barry var på valg. Alle var villige til genvalg. Alle tre blev genvalgt.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Bent Knoth Jensen var på valg og villig til genvalg. Bent blev genvalgt.
 9. Valg af revisorer
  Ib Wolder var på valg og villig til genvalg. Ib blev genvalgt.
 10. Valg af revisorsuppleant
  Leif Dalsgaard var på valg og villig til genvalg. Leif blev genvalgt.
 11. Eventuelt
  Ingen bemærkninger.
  Således opfattet af Suzanne Barry
  Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 27. maj 2021
  Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
  Formand: Curt Hartvig-Clausen
  Næstformand: Gerrit Kuijers
  Kasserer: Kamma Rasmussen
  Sekretær: Suzanne Barry
  Medlem: Arne Søborg Andersen
  Suppleant: Bent Knoth Jensen
  Referent: Suzanne Barry

Referat af generalforsamlingen i Nordvestsjællands Biavlerforening den 21. september 2020 i henhold til foreningens vedtægter:

§ 5. Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender. Generalforsamlingen varsles i forbindelse med udsendelse af Aktivitetskalenderen, hvor generalforsamlingen er fremhævet. Aktivitetskalenderen udsendes pr. brev til medlemmer, der ikke har en mailadresse. Dette skal ske mindst 14 dage før og sker typisk ca. 5 måneder før generalforsamlingen. Derudover bliver dagsorden, regnskab med budget samt beretning udsendt via e-mail så vidt muligt 14 dage før generalforsamlingen. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen være fremlagt enkelte kopier af de 3 dokumenter.

§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

Formanden bød de 15 tilstedeværende velkommen og gik derefter videre til punkterne på dagsordenen.

1. Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Søren Lykke Madsen. Søren blev enstemmigt valgt. Søren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, i og med at generalforsamlingen – samt udsættelsen af den var varslet i Aktivitetskalenderen, der forelå allerede ved årets begyndelse samt på hjemmesiden.

2. Valg af stemmetællere

Dirigenten foreslog at lade punktet udgå, medmindre en afstemning viste sig nødvendig. Det var der enighed om.

3. Formandens beretning

4. Udvalgsberetninger

Formanden indledte året beretning, der følger regnskabsåret – fra april 2019-marts 2020. Herefter gennemgik formændene for foreningens udvalg kort, hvad der var sket i årets løb: Skoletjeneste-og uddannelsesudvalget (ved Curt); Skolebigårdsudvalget (ved Gerrit); Materieludvalget (ved Bent); Byggeudvalget (ved Jørgen); Arrangementudvalget (ved Jørgen) og hjemmesiden (ved Søren). Formanden afsluttede beretningen.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af det kommende kontingent og næste års budget.

Det reviderede regnskab med næste årsbudget var på forhånd blevet udsendt til medlemmerne sammen med beretningen. Foreningens kasserer, Kamma, gennemgik regnskabet for perioden 01.04.19-31.03.20, der viste et overskud på kr. 1.555. Regnskabet var blevet revideret og fundet i overensstemmelse med bilag og kassebeholdning af revisorerne Ib Wolder og Eva Levinsen den 29. maj 2020. Derefter gennemgik Kamma budgettet for den kommende regnskabsperiode og satte det kommende års kontingent uændret til kr. 100. Regnskabet blev enstemmigt godkendt

6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives, så de er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag

* Forslag fra kassereren om ændring af regnskabsåret så det følger kalenderåret. Godkendt – Bestyrelsen foreslår ændringen til vedtægterne. Vedtægternes §11 affattes således:

”§11. Regnskabet løber fra 1.1. -31.12. Kassereren opkræver kontingent og fører foreningens regnskab. Det afsluttede regnskab skal være revideret inden generalforsamlingen.”

Med følgende ændring blev forslaget enstemmigt godkendt: §11. Regnskabet løber fra 1.1. – 31.12. Kassereren opkræver kontingent og fører foreningens regnskab. Det afsluttede regnskab skal være godkendt af foreningens revisorer inden generalforsamlingen.

Desuden foreslår bestyrelsen 2 ændringer af vedtægt §2, der affattes således:

§2. Foreningens formål er at skabe forbindelse mellem biavlere indbyrdes og virke for øget forståelse af biernes og andre bestøveres betydning for og samspil med naturen og for biavlens fremme ved afholdelse af kurser, møder og arrangementer.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Foreningen tegnes af kassereren og et bestyrelsesmedlem.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

7. Valg til bestyrelsen

Kamma Rasmussen og Curt Hartvig-Clausen er på valg. Begge er villige til genvalg

Kamma og Curt blev begge genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

Bent Knoth Jensen er på valg. Bent er villig til genvalg

Bent blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater

9. Valg af revisorer

Der skal vælges en ny revisor nr. 2. Nuværende revisorsuppleant, Eva Levinsen, er villig til valg.

Eva blev valgt uden modkandidater.

10. Valg af revisorsuppleant

Eva Levinsen er på valg. Eva er villig til genvalg. Hvis Eva vælges som ny revisor, skal der vælges en ny revisorsuppleant.

Leif Dalsgaard stillede op som revisorsuppleant. Leif blev valgt uden modkandidater.

11. Eventuelt

Jørgen Rasmussen fortalte at arrangementudvalget overvejede at genindføre traditionen med en sommerudflugt og en afslutningsfest.

Det var der bred enighed om at støtte op bag.

Michael Diekelmann opfordrede til at man reagerede på opslag, der indeholdt spørgsmål – på foreningens facebook side, med mere end bare at se opslaget.

Dirigenten og formanden afsluttede generalforsamlingen.

Således opfattet af Curt Hartvig-Clausen


Referat af generalforsamlingen i Svebølle den 23. maj 2019

Formanden, Curt Hartvig-Clausen, bød de tilstedeværende medlemmer velkommen og gik derefter videre til punkterne på dagsordenen if. vedtægterne.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Søren Lykke Madsen, som blev enstemmigt valgt. Søren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, i og med at generalforsamlingen var varslet i Aktivitetskalenderen, der forelå allerede ved årets begyndelse.

2. Valg af stemmetællere

Dirigenten anbefalede at man udskød dette punkt til man så om der blev brug for det.

3. Formandens beretning

4. Udvalgsberetninger

Formandens og udvalgsformændenes beretning var blevet samlet til én beretning, som var blevet udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Den kan findes på foreningens hjemmeside under menuen Medlemssider – Generalforsamling.

Formanden indledte beretningen, hvorefter formændene for hver af de forskellige udvalg (Skoletjeneste- og Uddannelsesudvalget ved Curt, Skolebigårdsudvalget ved Gerrit, Materieludvalget ved Gerrit (fra næste år Bent), Byggeudvalget ved Jørgen, Arrangementudvalget ved Suzanne og endelig Hjemmesiden ved Martin) kort gennemgik hvad der var sket i årets løb. Formanden afsluttede derefter beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Under Curts afsluttende bemærkninger benyttede han lejligheden til ligesom på sidste generalforsamling at takke Vagn Kildsig for dennes mangeårige indsats for biavlen, både som mangeårig formand for vores forening og i en lidt kortere periode som formand for Danmarks Biavlerforening. Han har været med til at udvikle vores forening til en aktiv forening og få sat struktur på foreningen, bl.a. med oprettelse af de forskellige udvalg der påtager sig ansvar og opgaver. Endelig må vi ikke glemme hans indsats som mangeårig underviser af nye biavlere. Som et bevis på denne anerkendelse overrakte Curt ham Danmarks Biavlerforenings sølvnål.

Endvidere udnævnte formanden to mangeårige medlemmer til æresmedlemmer, nemlig Martin Thyssen og Jørgen Rasmussen. Det er Martins fortjeneste at foreningen har en løbende opdateret hjemmeside hvor man kan hente stort set alle de oplysninger man søger. Desuden har han med sine mange kontakter været om sig når der var mulighed for at skaffe containere og andet brugbart materiel til foreningen. Endelig har han lavet et kæmpe arbejde med at samle information om hvad der er foregået inden for biavlen i den periode hvor Holbæk Amts Biavlerforening, som vores forening er oprunden af, har eksisteret, hvilket mundede ud i en bog på 184 sider i 2014.

Jørgen takkedes for sit mangeårige utrættelige engagement for foreningen. Altid har Jørgen stillet op med initiativ, håndkraft og snilde når der skulle bygges ud, repareres eller forbedres. De modtog begge en fin blank stadekniv med foreningens navn ingraveret.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af det kommende    årskontingent og næste års budget.

Det reviderede regnskab med næste årsbudget var på forhånd blevet udsendt til medlemmerne sammen med beretningen. Kassereren, Kamma, gennemgik regnskabet for perioden 01.04.18-31.03.19, der viste et pænt overskud på kr. 14.802. Regnskabet var blevet revideret og fundet i overensstemmelse med bilag og kassebeholdning af revisorerne Ib Wolder og Michael Jensen den 6. maj. Derefter gennemgik hun budgettet for den kommende regnskabsperiode og satte det kommende års kontingent uændret til kr. 100. Regnskabet blev godkendt.

6. Indkomne forslag.

Forslag fra sidste generalforsamling fra Egon Hansen om forhøjelse af kontingentet i forbindelse med udvidelsen af Bi-Lidt. Søren Lykke Madsen pålagde i den forbindelse bestyrelsen at undersøge hvilket kontingent der vil tjene udvidelsen af Bi-Lidt og foreningens økonomi i særdeleshed.

Bestyrelsen behandlede Egons forslag på et efterfølgende bestyrelsesmøde den 8. august 2018. Der var i bestyrelsen ikke flertal for at hæve kontingentet, da man frygtede at den relativt lille ekstraindtægt fra kontingentforhøjelsen ville batte for lidt i foreningens økonomi, f.eks. sammenlignet med indtægten fra honningsalget, og samtidig risikerede at fremkalde utilfredshed hos nogle medlemmer med deraf følgende risiko for udmeldelser.

Forslag fra sidste generalforsamling: Egon Hansen bad bestyrelsen overveje at indføre valg til udvalgene.

Også dette forslag blev behandlet på bestyrelsesmødet den 8. august 2018. Bestyrelsen mente at det ville blive for bureaukratisk hvis der ud over valg til bestyrelsen også skulle indføres valg til de forskellige udvalg. Man besluttede at man som et kompromis i fremtiden ville fokusere mere på at oplyse om udvalgene både på begynderkurset og ved de første skolebigårdsaftener og opfordre interesserede til at melde sig til udvalgene. Dette er i vid udstrækning blevet praktiseret. Søren Lykke Madsen: Man skal vide at man er velkommen. Lene Jeppesen; det er en måde at fastholde medlemmerne på.

7. Valg til bestyrelsen.

Gerrit Kuijers, Suzanne Barry og Arne S. Andersen var på valg og genopstillede. Alle tre blev genvalgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Bent Knoth Jensen var på valg og genopstillede. Han blev genvalgt.

9. Valg af revisorer.

Ib Wolder var på valg og var villig til genvalg. Han blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant.

Eva Levinsen var på valg og var villig til genvalg. Hun blev genvalgt.

11. Eventuelt

Eva Levinsen ville gerne vide hvordan man vælger formændene for de forskellige udvalg. De vælges af medlemmerne af udvalgene.

Jørgen Rasmussen benyttede lejligheden til også at takke Vagn Kildsig for deres mangeårige venskab og samarbejde om biavlen, som efter et begynderkursus hos Keld Brandstrup var begyndt her på stedet under meget primitive forhold for mange år siden. Jørgen så hurtigt at der var formandspotentiale i Vagn og mener at det er Vagns fortjeneste at foreningen har vokset sig så stor.

Jørgen kom også igen igen ind på det tilbagevendende problem – vigtigheden af at få stablet nogle salgsteams på benene til slyngedagene, som kan komme tidligt af sted og få solgt så meget flydende honning som muligt, og forsøgte at få nogen til at melde sig. Men det er lettere sagt end gjort – Der blev ikke dannet nogen konkrete hold. Man opfordredes til at melde sig til Jørgen.

Hanne Hansen spurgte til hvem der ejer den grund som foreningen opholder sig på. Arealet ejes af Kalundborg Kommune og Produktionsskolen, og kassereren oplyste at foreningen betaler husleje til Produktionsskolen. Disse har intet imod at vi udvider vores lokaler. Men for alle eventualiteters skyld stræber foreningen alligevel efter at anskaffe en pavillon, der netop kan flyttes hvis det skulle blive nødvendigt.

Martin Thyssen trækker sig som webmaster og overgiver hvervet til Søren Lykke Madsen, som herefter vil deltage i bestyrelsesmøderne i stedet for Martin.

Således opfattet af Suzanne Barry

Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 23. maj 2019

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Curt Hartvig-Clausen

Næstformand: Gerrit Kuijers

Kasserer: Kamma Rasmussen

Sekretær: Suzanne Barry

Medlem: Arne Søborg Andersen

Suppleant: Bent Knoth Jensen

Referent: Suzanne Barry


Referat af generalforsamlingen i Svebolle den 17. maj 2018
Fonnanden, Curt, bød de tilstedeværende medlemmer velkommen og gik derefter videre til
punkterne på dagsordenen ir. vedtægterne.
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Formanden fores log Egon Hansen, som blev enstemmigt valgt. Egon konstaterede at
  generalforsamlingen var lovligt indkaldt, i og med at generalforsamlingen var varslet i
  Aktivitetskalenderen, der fore lå allerede ved årets begyndelse.
 2. Valg afstemmetællere
  Dirigenten anbefalede at man udskød dette punkt til man så om der blev brug for det.
 3. Formandens beretning
 4. Udvalgsberetninger
  Formandens og udvalgsformændenes beretning er blevet samlet til en beretning, som er blevet
  udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen og kan findes på foreningens hjemmeside
  under menuen Medlemssider – Generalforsamling.
  Fonnanden indledte beretningen, hvorefter formændene for hver af de forskellige udvalg
  (Skoletjeneste- og Uddannelsesudvalget ved Curt, Skolebigårdsudvalget ved Arne,
  Materieludvalget ved Gerrit, Byggeudvalget ved Jorgen, Arrangementsudvalget ved Suzanne og
  endelig Hjemmesiden ved Martin (forelagt af Curt da Martin ikke selv var til stede) kort gennemgik
  hvad der var sket i årets løb. Formanden afsluttede derefter beretningen. Beretningen blev
  enstemmigt godkendt. Under Curts beretning fra Skoletjeneste- og Uddannelsesudvalget benyttede
  han lejligheden til at takke Vagn Kildsig for dennes mangeårige indsats med at uddanne de nye
  biavlere, et hverv Vagn nu har valgt at frasige sig. Som et bevis på vores anerkendelse af Vagns
  store arbejde havde bestyrelsen besluttet at udnævne Vagn til æresmedlem af foreningen og
  forærede ham en fin blank stadekniv med foreningens navn indgraveret.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af det kommende
  årskontingent og næste års budget
  Det reviderede regnskab med næste årsbudget var på forhånd blevet udsendt til medlemmerne
  sammen med beretningen. Kassereren, Kamma. gennemgik regnskabet for perioden 01.04.17-
  3 1.03. 18, der viste et lil le overskud. Regnskabet var blevet revideret og fundet i overensstemmelse
  med bilag og kassebeholdning af revisorerne Ib Wolder og Michael Jensen den 26. maj. Derefter
  gennemgik hun budgettet for den kommende regnskabsperiode og satte det kommende års
  kontingent uændret til kr. 100. Regnskabet blev godkendt.
  På baggrund af at foreningen agter at søge fonde til etablering af et nyt og større Bi-Lidt, foreslog
  Egon en kontingentforhøjelse, gerne en fordobling, da det er en fordel at man har en pæn
  pengebeholdning selv. når fondene skal vurdere hvem de skal betænke. I den forbindelse på lagde
  Søren Lykke Madsen bestyrelsen at undersøge hvilket kontingent, der vil tjene en udvidelse af
  pavillonen Bi-Lidt og foreningens økonomi i almindelighed.
  Flere deltagere gav udtryk for at en fordobling af kontingentet, svarende til ca. kr. 13.000 om året.
  ville batte for lidt i det store regnskab og samtidig kunne give anledning til misfornøjelse, idet det
  samlede kontingent til vores lokalforening og til Danmarks Biavlerforening, som af mange allerede
  føles som et højt kontingent, som ville tynge endnu mere. Også i forhold til foreningens indtægt fra
  salg af honning og bifamilier er beløbet af mindre betydning.
 6. Indkomne forslag.
  Der var ikke indkommet nogen forslag.
 7. Valg til bestyrelsen.
  Curt og Kamma var på valg og genopstil1ede begge. De blev begge genvalgt.
 8. Valg af suppleant til bestyrelse n.
  Bent Knoth Jensen var på valg og genopstillede. Han blev genvalgt.
 9. Valg af revisorer.
  Michael Jensen var på valg og var vil1ig til genvalg. Han blev genvalgt.
  Valg af revisorsuppleant.
  Eva Levinsen var på valg og var villig til genvalg. Hun blev genvalgt.
 10. Eventuelt
  Kate Reuther gentog sit spørgsmål fra sidste års generalforsamling, om hvordan man kan komme
  med i udvalgene. Formanden gentog også sit svar fra sidste år: at udvalgene er åbne, og alle
  interesserede er mere end velkomne til at deltage hvor de måtte ønske det.
  Egon Hansen mente ikke at fremgangsmåden med at udvalgene supplerer sig selv, fungerer godt
  nok, og at det nemt kan ende med indspisthed. og han foreslog at bestyrelsen skulle overveje om
  man skul1e at indføre valg til udvalgene. Det ville i så fald kræve en vedtægtsændring, men det er
  altid sundt at give vedtægterne et grundigt eftersyn engang imellem.
  Arne opfordrede til at etablering af salgsteams til slyngedagene kunne være på plads inden selve
  slyngedagene. Det lykkedes dog denne aften kun at etablere et enkelt salgsteam til den kommende
  slyngedag.
  For at fa gang i ansøgningen om slolle lil udvidelse af vores modelokale Bi-Lidt tilbød Soren Lykke
  Madsen, der har deltaget i en workshop om fundraising arrangeret af Kalundborg Kommune, at
  assistere bestyrelsen i udformningen af en sådan ansøgning, hvis han anmodes derom.
  Således opfattet af Suzanne