Projekt ny Bi-Lidt

De nye lokaler – Bi-Lidt – er nu færdiggjort.

Alt er klargjort og indrettet og fremtræder nøjagtig som håbet, da vi forberedte ansøgningen og fik penge bevilget. Udvidelsen af lokaler er sket via mange timers arbejde fra medlemmer, som trofast er dukket op hver gang der har været arbejdsdag. Medlemmer har lagt langt flere arbejdstimer i byggeriet end de 288 krævede og senest har elektrikeren sørget for at der er indlagt el og opsat lamper. Lokalerne er taget i brug og den årlige honningbedømmelse fandt sted i de nye lokaler. Et fantastisk fremskridt.

Nu resterer blot afrapportering til Center for Landdistriktsudvikling, som hører under Plan- og Landdistriktsstyrelsen, hvorefter vi skulle få det bevilgede beløb udbetalt efter en forventet relativt lang sagsbehandlingstid


Om bevillingen fra 2020

Foreningen har søgt og fået støtte til at udvide foreningens lokaler.

En betingelse for at vi kan få det bevilgede beløb er, at vi selv leverer arbejde på 288 timer. Hver erlagt time svarer til 100 kr.

Altså i alt 28.800 kr.

Se det godkendte budget.

Pga. corona osv. har vi fået udsættelse med gennemførelse af projektet indtil 31.01.2023.

Men det er meget nødvendigt, at alle, der kan, medvirker, når arbejdet igangsættes. Bent Knoth Jensen sørger for indkøb af materialer og sørger for planlægning af arbejdet. Det er vigtigt at holde øje med meddelelser om arbejdet, snarest efter bisæsonen.

Udpluk fra ansøgningen:

Nordvestsjællands Biavlerforening vil gerne deltage i udbredelsen af kendskabet til og viden om
bier, bestøvning og biodiversitet, især blandt børn og unge i lokalområdet. Vi har i mange år
gratis undervist i biavl og givet børn og unge videns- og sansemæssigt kendskab til bier og
deres liv. Det vil vi gerne udvide, så det også omfatter andre bestøvere og konkret viden om
biodiversitet. Vi har alt for lille indendørsplads – ca. 20 m2 er simpelthen for lidt til fx en
skoleklasse. Det kræver derfor større og mere tidssvarende lokaler. Projektet går ud på at lave
disse lokaler, og finansiere dem dels af fondsmidler, dels af egne midler og især frivillig
arbejdskraft. Målgruppen er alle skoler, klubber, børnehaver osv i lokalområdet.
Med den nuværende lokalekapacitet har vi hidtil kunnet undervise ca 75 børn og unge årligt.
Med det nye tiltag – lokale- og indholdsmæssigt – forventer vi at kunne få op til 500 personer i
tale. I Holbæk Vest, Kalundborg og Odsherred er der ca 70 folkeskoler, friskoler, specialskoler,
gymnasier og spejdergrupper, som er vores primære målgruppe. Desuden er der 95
børnehaver i det samme område.
Alle disse vil gennem en målrettet indsats blive inviteret til et undervisningsforløb af en halv
dags varighed.
DERFOR SØGER VI DEN GRØNNE PULJE
2.8. Projektets aktiviteter
Meget enkelt: At planlægge og gennemføre udvidelse af undervisningslokaler ved hjælp af
frivillig arbejdskraft, som omfatter de nødvendige faglige kompetencer.
Derefter at formidle kendskab til vores undervisningstilbud til alle relevante institutioner i
lokalområdet.

Se den fulde a ansøgning. (åbner i ny fane)

Tilsagn om støtte:

Du får tilsagn om støtte til projektet: BUGO: Bestøvning, bier, biodiversitet – alle kan være med
Erhvervsstyrelsen har besluttet at give tilsagn om tilskud til projektet, der er beskrevet i ansøgning af 11. marts 2020 og indstillet af LAG Midt-Nordvestsjælland den 12. marts 2020. Vi har den 20. juli 2020 bedt dig om at fremsende supplerende oplysninger. Du har den 31. juli 2020 fremsendt oplysningerne.
Tilsagnet er på 55.400,00 kr., og projektperioden er 17. marts 2020 – 16. marts 2022. I bilag 2 kan du se det budget, vi har godkendt for dit projekt.
Tilsagnsbeløbet svarer til 49,67 % af tilsagnsgrundlaget.
Tilskudsprocenten er styrende for udbetalingen af tilskuddet, og tilskuddet kan aldrig over-stige tilsagnsbeløbet.

Se det fulde tilsagnsbrev. (åbner i ny fane).