Organisationshæfte

Hvem er vi og hvad stræber efter?                                                                  

Revideret 17.05.2020

Hvem er vi, og hvad stræber vi efter?

Mission (Hvorfor eksisterer foreningen?)

Nordvestsjællands Biavlerforening er foreningen, der i et geografisk område samler alle med interesse for biavl og biavlsprodukter i en gensidig faglig udveksling.

Vision (Hvad vil vi gerne opnå?)

Vi vil styrke foreningen for hobby-, fritids- og erhvervsbiavlere i en inspirerende faglig og afslappet dialog til gavn og fornøjelse for den enkelte biavler.

Drive en attraktiv skolebigård på et niveau, der anerkendes som et godt eksempel.

Styrke samfundets kendskab til biernes store betydning for den danske natur og for produktionen af føde til mennesker og dyr.

Skoletjenesteudvalget

Hvorfor et skoletjenesteudvalg?

Nordvestsjællands Biavlerforening ønsker at udbrede kendskabet til både honningbierne, deres betydning og produkter – og til vilde biers og andre insekters betydning som bestøvere af vores planter.

Biernes verden er meget velegnet til at indgå i undervisningen i en række skolefag samt i sammenhænge, hvor klubber, foreninger og sociale tilbud mødes. Både børn og voksne stiller naturligt spørgsmål om bierne, og vi vil gerne bidrage med svar. Vi håber dermed at kunne give bierne en hjælpende hånd og øge forståelsen for insekternes betydning.

Skoletjenesteudvalgets sammensætning.

 • Udvalget består af minimum 4 medlemmer: 1 formand og 1 næstformand, der normalt vil være erfarne biavlere. Derefter suppleres udvalget meget gerne med yngre/nye biavlere. Formanden deltager i bestyrelsesmøderne. Ved forfald deltager næstformanden.
 • Så vidt muligt supplerer udvalget sig selv.

 Skoletjenesteudvalgets opgaver:

 • Formanden har ansvaret for kontakten til skoler, foreninger mv. og har ansvaret for at besøgene afvikles som aftalt.
 • Udvalget sørger for at lærere eller andre ansvarlige for de besøgende grupper får adgang til informationsmateriale/undervisningsmateriale.

 Kompetence.

 • Udvalget kan selv beslutte vedr. anskaffelse af alment driftsmateriel og forbrugsvarer.
 • I forbindelse med større anskaffelser redegør et udvalgsmedlem herfor på et bestyrelsesmøde så vidt muligt i forbindelse med budgetlægningen.
 • Udvalget kan udtale sig til pressen i NVBs navn.
 • Efter udvalgets skøn orienteres bestyrelsen om tiltag, opgaver/problemer og erfaring.

 Hvad kan brugerne forvente?

 • De besøgende grupper får en spændende og lærerig oplevelse af biernes og insekternes verden (forberede, lytte, se og røre), særligt efter forudgående forberedelse.
 • Lærere, pædagoger og andre ansvarlige har mulighed for at få viden og undervisningsmateriale til at kunne inddrage biernes verden i deres egen undervisning.

 Hvad kan medlemmerne forvente?

 • Øget almen interesse og forståelse for biernes behov og pasning samt honningbiernes og de vilde biers store betydning for naturen og for produktionen af fødemidler til mennesker og dyr.
 • Øget brug af biernes produkter som en følge af mere viden om produkternes indhold og anvendelsesmuligheder – på brød, til madlavning og som helsemiddel m.v.

 Øvrige forhold. 

 • Medlemmer af skoletjenesteudvalget, se: Bestyrelse ? Udvalg

Uddannelsesudvalg

Hvorfor et uddannelsesudvalg?

Nordvestsjællands Biavlerforening ønsker at uddanne biavlere i tæt overensstemmelse med Danmarks Biavlerforenings uddannelsesstrategi.

Uddannelsesudvalgets opgaver

 • Udvalget består af 4 medlemmer med mindst 3 års biavlererfaring. Mindst 2 er kyndige biavlere. Udvalget består af 1 formand og 1 næstformand.
 • Formanden deltager i bestyrelsesmøderne. Ved forfald deltager næstformanden. 
 • Udvalget har ansvaret for at afholde et kursus for nybegyndere – både en teoridel og en praktisk del i skolebigården.
 • Tidspunktet for afholdelse af kurset samt kursets indhold skal fremgå af foreningens hjemmeside
 • Foreningens uddannelsesinstruktører tilknyttes udvalget
 • Udvalget samarbejder med skolebigårdsudvalget om kursustiltag i bl.a. dronningeavl.

Kompetence.

 • Udvalget kan selv beslutte vedr. anskaffelse af alment driftsmateriel og forbrugsvarer.
 • I forbindelse med større anskaffelser redegør et udvalgsmedlem herfor på et bestyrelsesmøde så vidt muligt i forbindelse med budgetlægningen.
 • Udvalget kan udtale sig til pressen i NVBs navn.
 • Efter udvalgets skøn orienteres bestyrelsen om tiltag, opgaver/problemer og erfaring.

Hvad kan brugerne forvente?

 • Begyndere opnår den teoretiske og praktiske viden til at holde bier. Se: Kursus for nye biavlere
 • I samarbejde med skolebigårdsudvalget arrangeres der kurser for foreningens 2+ og 3+ biavlere.

Kursus for nye biavlere

Begynderkurset i Nordvestsjællands Biavlerforening består af 6 dele, der tilsammen udgør en helhed og strækker sig over et ”biår”.

Alle 5 dele er væsentlige for at få succes med den første bifamilie.

Nordvestsjællands Biavlerforening hjælper dig på vej!

Kursets 5 dele. Teori er blot starten:

 1. Teori Normalt på Svebølle skole – 6 aftener i februar–marts.
 2. Materiel Gennemgang af materiellet i skolebigården umiddelbart efter de 6 teoriaftener.
 3. Skolebigård Lærer det praktiske sammen med instruktørerne hver 10. dag/aften i løbet af sæsonen.
 4. Mentor En erfaren biavler hjælper dig på vej også hjemme i din nye bigård umiddelbart efter de 6 teoriaftener.
 5. Salg af honning Deltager i salget af foreningens honning og blive inspireret til salg af din egen honning.                                   

Årets gang i Skolebigården.

I skolebigården har vi alt det materiel, der skal til for at drive biavl med flere bifamilier. Vi danner småfamilier og producerer dronninger alt afhængigt af tidspunktet på sæsonen og vejret!

Vi viser, hvad der sker i bifamilien over hele sæsonen fra marts til november, og alle får gode muligheder for selv at prøve det i praksis.

Vi mødes ca. hver 10. dag/aften. Indledningsvis får vi en orientering om, hvad vi lavede sidste gang, og hvad vi aktuelt bør se efter i bifamilierne, og hvad vi evt. bør gøre.

Derefter ”går” vi i bierne inddelt i hold efter nærmere aftale. 

Bagefter mødes vi i vort klubhus ”Bi – lidt” og får en kop kaffe/vand/øl og får en god og inspirerende snak om bierne. Hvert hold fortæller os alle om iagttagelserne i bifamilierne

Der kan ikke være et fast program for den enkelte mødeaften, fordi alt afhænger af årstiden og vejret. Dette er også meget vigtigt at lære for den nye biavler.

I løbet af sæsonen vil vi bestræbe os på at demonstrere og prøve følgende:

 • Det normale eftersyn. Æg og yngelleje inkl. sundhedstilstand, fodermængde, pladsbehov og honningproduktion.
 • Udvidelser. Tilsætning af tavler og magasiner samt, hvordan de placeres i bifamilien.
 • Dronetavle. Hvordan en specielt opbygget dronetavle bruges til at fange varoamider.
 • Stadekortet. Alle væsentlige iagttagelser noteres på hver bifamilies stadekort.
 • Hygiejne. Hvad biavleren bør gøre for at mindske risikoen for sygdomme og smittespredning.
 • Dronningegitter. Hvorfor og hvordan det bruges.
 • Honning. Høst – og slyngning af honning. Honningbehandling, tapning og honningsalg. Vi sælger skolebigårdens honning fra egne boder 3 – 4 gange i løbet af sæsonen. Det er en oplagt mulighed for den nye biavler til at være med.
 • Aflæggere. Dannelse af småfamilier.
 • Dronninger. Produktion af nye dronninger. Mærkning. Tilsætning af den nye befrugtede dronning, som vi selv har produceret eller købt.
 • Rengøring. Efter hver sæson skal materiellet gøres rent og evt. repareres, før det er klart til en ny sæson.
 • Vinterleje. Dannelse af den bifamilie, der skal overvintre og fodring af den.
 • Varroa. Bedømmelse af antal varroa mider. Behandling med myresyre og oxalsyre.

Livet i skolebigården er afslappet og lærerigt. Det er spændende at mødes med andre, der har samme interesse, og alle gør vi forskellige erfaringer. Ikke 2 bifamilier udvikler sig helt ens. Det afhænger af dronningens gener og det område, de er placeret i samt ikke mindst biavlerens kunnen

Mentorordning.

Mentor = Den erfarne, der vejleder den uerfarne.

Hvorfor en Mentor?

Oplæring i praktisk biavl finder sted i skolebigården – men da der helt naturligt vil være detail- spørgsmål i forbindelse med start af egen bigård, har Nordvestsjællands Biavlerforening suppleret med en Mentorordning for nybegyndere, som har fulgt teorikurset og følger oplæringen i skolebigården.

Mentorordningen er blot et tilbud – en mulighed for nybegynderen.

Hvad kan begynderen forvente?

 • En mentor, der har flere års praktisk erfaring som biavler.
 • I forbindelse med afslutningen af teorikurset, får hver kursist tildelt en mentor.
 • Mentor er indstillet på, efter nærmere aftale, at møde i begynderens egen bigård 1 – 3 gange i løbet af den første sæson.
 • Mentor vil – i passende omfang – svare på spørgsmål og vejlede vedrørende begynderens egne bifamilier i forbindelse med mødeaftenerne i skolebigården.
 • Mentors vejledning slutter naturligt i løbet af den første sæson i forbindelse med, at nybegynderen er med i foreningens liv eller blot kan selv.

 Forudsætninger.

 • Begynderen har fulgt teorikurset – så vidt muligt hver aften.
 • Begynderen møder så vidt muligt i skolebigården hver 10. aften, medens Mentorordningen fungerer.

 Oplæring i praktisk biavl finder sted i skolebigården.

Mentorordningen er blot et supplement for begynderen i starten med den første bifamilie.

Erfagrupper.

På kurset får den nye biavler en teoretisk indgang til bierne og biavl.   I skolebigården læres alt det praktiske.

I forbindelse med starten af egen bigård er der mulighed for at få støtte af en Mentor, men allerede fra starten af kurset har vi gode erfaringer med dannelsen af Erfagrupper.

En Erfagruppe kan typisk opstå i løbet af teorikurset, f. eks. fordi 2 eller flere har samme intentioner med biavlen, bor i nærheden af hinanden, har valgt samme stadetype, ser muligheder for fælles indkøb af f.eks. en honningslynge eller ganske enkelt blot svinger godt sammen. Der kan komme megen gensidig støtte og fornøjelse ud af det.

Foreningen vil gerne støtte dannelsen af Erfagrupper, men har ikke nogen indflydelse på- eller styring af grupperne. De er alene styret af den enkeltes lyst og muligheder.

Foreningen vil dog gerne give følgende råd:

 • Erfagrupperne bør påvirke foreningens liv positivt, f.eks. med inspiration, initiativer og også gerne med aktive bidrag.
 • Erfagrupperne bør altid være åbne overfor nye ”medlemmer”.
 • Medlemmerne udveksler helt naturligt erfaringer og kan få megen inspiration ved at besøge hinandens bigårde.

 God fornøjelse!

Skolebigårdsudvalg

Hvorfor et skolebigårdsudvalg?

I skolebigården tager nybegynderen de første skridt i praktisk biavl.

De mere eller mindre erfarne biavlere mødes for at udveksle og lære af hinandens erfaringer samt afprøve biavlsmetoder og materiel.

Skolebigården er rammen om et socialt liv, hvor den fælles interesse for bierne og biavl er fundamentet.

De mange forventninger til skolebigården om, at vi alle skal have noget ud af det, stiller ganske naturligt krav om en rimelig planlægning.

Kommunikationen er meget vigtig! Den bør være så detaljeret at medlemmer, der ikke kommer ofte i skolebigården kan få noget ud af det og være tilfredse med medlemskabet af Nordvestsjællandsbiavlerforening.

Skolebigårdsudvalgets sammensætning.

Udvalget består af minimum 4 medlemmer: 1 formand og 1 næstformand, der normalt vil være erfarne biavlere. Derefter suppleres udvalget meget gerne med yngre/nye biavlere. 4 medlemmer i alt er minimum. Der må meget gerne være flere.

 • Formanden deltager i bestyrelsesmøderne. Ved forfald deltager næstformanden.
 • Så vidt muligt supplerer udvalget sig selv.

Skolebigårdsudvalgets opgaver.

Formanden har det overordnede ansvar for indretningen og driften af foreningens skolebigård og sørger for en rimelig information om aktiviteterne og livet i skolebigården til foreningens medlemmer.

 • Udvalget gør, hvad der er rimeligt for at inddrage foreningens både erfarne- og nye biavlere i udførelsen af udvalgets opgaver.
 • Udvalget sørger for, at aktiviteterne og iagttagelserne i bifamilierne bliver registreret.

Kompetence.

Udvalget kan selv anskaffe de hjælpemidler, der bruges i hverdagen, men anskaffelse af bimateriel sker i samarbejde med Materieludvalget.

Hvad kan medlemmerne forvente?

En skolebigård, hvor der er gode muligheder for at lære både af arbejdet i skolebigården samt lære af andre biavleres erfaring.

 • En skolebigård, der er et godt eksempel på indretning, orden og god biavlspraksis.

Øvrige forhold.

Medlemmer af skolebigårdsudvalget: se på:  Bestyrelse  Udvalg.           

Materieludvalg

Hvorfor et materieludvalg?

Skolebigården skal rumme alt nødvendigt materiel til at drive biavl med et antal produktionsfamilier, produktion af dronninger og småfamilier samt faciliteter og materiel til slyngning og salg af honning. Vi skal passe på det og vedligeholde det. Der er materiel for mange penge, og vi bruger det.

Vedligeholdelse og fornyelse af materiellet skal organiseres, således at materiellet fremtræder som et godt eksempel på vedligeholdt og rengjort bimateriel!

Materieludvalgets sammensætning.

Udvalget består af minimum 4 medlemmer: 1 formand og 1 næstformand, der normalt vil være erfarne biavlere. Derefter suppleres udvalget meget gerne med yngre/nye biavlere. 4 medlemmer i alt er minimum. Der må meget gerne være flere.

 • Formanden deltager i bestyrelsesmøderne. Ved forfald deltager næstformanden.
 • Så vidt muligt supplerer udvalget sig selv.

Materieludvalgets opgaver.

Formanden har det overordnede ansvar og tilsyn med skolebigårdens materiel og sørger for rimelig information om skolebigårdens materiel til foreningens medlemmer.

 • Udvalget gør, hvad der er rimeligt for at inddrage foreningens både erfarne og nye biavlere i udførelsen af foreningens opgaver.
 • Udvalget tilrettelægger en materielklargøringsaften, hvor alle medlemmer opfordres til at deltage i at gøre skolebigårdens materiel klar til den kommende bisæson.

Kompetence

Udvalget kan selv beslutte vedr. anskaffelser af alment driftsmateriel og forbrugsvarer.

 • I forbindelse med større anskaffelser redegør formanden herfor på et bestyrelsesmøde. Så vidt muligt i forbindelse med budgetlægningen.
 • Udvalget har påtaleret overfor ethvert misbrug af foreningens materiel og bygninger. Efter formandens skøn orienteres bestyrelsen.

Hvad kan medlemmerne forvente?

 Biavlsmateriel, der fungerer, er rengjort og passer sammen.

Øvrige forhold.

Medlemmer af materieludvalget: se på:Bestyrelse  Udvalg.

Bygningsudvalg

Hvorfor et Bygningsudvalg? Skolebigården rummer 1 materielhus, 1 skur, 1 container, og en pavillon (Bi-lidt). De 2 førstnævnte er lejet, og de 2 sidste ejer foreningen. Alle ”bygninger” bliver brugt af mange medlemmer, og de er udsatte for vejrliget. Materialerne er træ, jern og div. tagplader. Derfor er løbende vedligeholdelse nødvendig – nogle år er det blot småting, der skal laves, og andre år er der brug for en større omgang. Dertil kommer at en kreativ forening får nye ideer til indretning og udbygning, så der er mange gode grunde til, at vi har et bygningsudvalg, der vurderer behovet, strukturerer og leder realiseringen af vedligeholdelse og ændringer. ”Bygningerne” bør fremstå vel vedligeholdte og med en funktionalitet, der rimeligt matcher foreningens behov.

Bygningsudvalgets sammensætning.

 • Udvalget består af minimum 4 medlemmer: 1 formand og 1 næstformand, der normalt vil være erfarne biavlere. Derefter suppleres udvalget meget gerne med yngre/nye biavlere. 4 medlemmer i alt er minimum. Der må meget gerne være flere.
 • Formanden deltager i bestyrelsesmøderne. Ved forfald deltager næstformanden.
 • Så vidt muligt supplerer udvalget sig selv.

Bygningsudvalgets opgaver.

 • Formanden har det overordnede ansvar og tilsyn med foreningens bygninger.
 • Udvalget gør, hvad der er rimeligt for at inddrage foreningens både erfarne og nye biavlere i udførelsen af foreningens opgaver.

Udvalgets kompetence.

 • Udvalget kan selv beslutte vedrørende vedligeholdelse indenfor rimelige økonomiske rammer.
 • I forbindelse med større vedligeholdelsesarbejder og ændringer redegør formanden herfor på et bestyrelsesmøde. Så vidt muligt i forbindelse med budgetlægningen.
 • Udvalget har påtaleret overfor misbrug af foreningens lejede og ejede bygninger. Efter formandens skøn orienteres bestyrelsen.

Hvad kan medlemmerne forvente?

 • Bygninger, der fungerer, rimeligt dækker behovet og fremtræder godt vedligeholdt.

Øvrige forhold. Medlemmer af bygningsudvalget: se: Bestyrelse Udvalg

Arrangementudvalg

Hvorfor et arrangementudvalg? Udover aktiviteterne i skolebigården har foreningen en lang og god tradition for andre arrangementer både i og uden for bisæsonen. Ethvert arrangement kræver planlægning og meget mere som bedst løses af en gruppe hvor flere deles om opgaverne. Den gruppe er arrangementudvalget.

Indtil nu har der typisk været en grillfest og/eller en udflugt i sommerhalvåret. Uden for bisæsonen er der tradition for to aftenmøder og et heldagsmøde i samarbejde med vore to naboforeninger.

Foreningen er meget åben for nye tiltag. Arrangementernes indhold og tidspunkt aftales normalt på et bestyrelsesmøde.

Arrangementudvalgets sammensætning. • Udvalget består af minimum 4 medlemmer: 1 formand og 1 næstformand, der normalt vil være erfarne biavlere. Derefter suppleres udvalget meget gerne med yngre/nye biavlere. 4 medlemmer i alt er minimum. Der må meget gerne være flere. • Formanden deltager i bestyrelsesmøderne. Ved forfald deltager næstformanden. • Så vidt muligt supplerer udvalget sig selv.

Arrangementudvalgets opgaver. • Udvalget planlægger,udarbejder økonomisk overslag og træffer alle nødvendige aftaler. • Udvalget sørger for annoncering både lang tid og kort tid før arrangementet. • Udvalget har ansvaret for realiseringen. • Udvalget gør hvad der er rimeligt for at inddrage både erfarne og nye biavlere i udførelsen af udvalgets opgaver.

Kompetence. • Udvalget kan selv træffe de nødvendige beslutninger og anskaffe de hjælpemidler der skal bruges til et arrangement, alt sammen inden for de økonomiske rammer der er aftalt i forbindelse med bestyrelsens budgetlægning.

Hvad kan medlemmerne forvente? • Et arrangement som deltagerne oplever i overensstemmelse med forventningerne skabt af annonceringen og foreningens almindelige praksis.

Øvrige forhold. • Medlemmer af Arrangementudvalget: se: bestyrelse Udvalg.

Hjemmeside

Nordvestsjællands Biavlerforenings webmaster har ansvaret for hjemmesiden.

Webmasteren deltager i bestyrelsesmøderne.